• test

Zarządzanie nieruchomościami na wysokim poziomie

Zakres umowy o zarządzanie, którą proponujemy, obejmuje następujące obowiązki Zarządcy:

Profesjonalne administrowanie nieruchomościami w Szczecinie

Mądre zarządzanie, sprawne księgowanie

Firma GWARANT istnieje na rynku od 4 grudnia 2002r. Jej właścicielką jest Jolanta Popławska posiadająca
licencję zarządcy nr 11085, nadaną w 2002r. przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Świadectwo Kwalifikacyjne nr 17041/00, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane w 2000r. przez Ministra Finansów RP.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi oraz prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych ze Szczecina i okolic. Obsługę nieruchomości prowadzimy w oparciu o sprawdzone i rzetelne firmy zewnętrzne, które są w stanie zapewnić niezawodność zarządzania nieruchomościami i wysoką jakość usług. Nie wyklucza to jednak powierzania określonych zadań firmom wskazanym przez Wspólnotę.

gwarant

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych w postaci rejestru, zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.08.1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 115, poz.748)
2. obsługa funduszu remontowego Wspólnoty
3. kontrolowanie terminowości i prawidłowości wpłat mieszkańców
4. podejmowanie działań zmierzających do windykacji należności (regularne wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, a w przypadku uporczywych dłużników kierowanie pozwów do sądu)
5. powiadamianie właścicieli o wysokości opłat
6. powiadamianie właścicieli o wysokości nadpłat lub niedopłat (co najmniej 2 razy w roku)
7. szczegółowa analiza kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, w celu ich minimalizacji
8. rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego i świadczeń, np. za media
9. kalkulacja stawek eksploatacyjnych
10. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym przedstawianie propozycji planu gospodarczego i planu remontów na kolejne lata

11. coroczne organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty
12. przygotowywanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty ( przy udziale przedstawicieli Wspólnoty) umów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz umów na dostawę poszczególnych mediów
13. terminowe organizowanie przeglądów technicznych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 14. prowadzenie książki obiektu budowlanego
15. określanie i ustalanie potrzeb w zakresie modernizacji, konserwacji i remontów nieruchomości – (ostateczne decyzje podejmuje Wspólnota)
16. ścisły nadzór nad pracą firm (osób) odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz na terenie do niego przyległym ( zieleńce, chodniki)
17. kontrolowanie pracy firm (osób) odpowiedzialnych za konserwacje, remonty i modernizacje
18. zlecanie usuwania awarii i skutków awarii
19. prowadzenie innej niezbędnej dokumentacji Wspólnoty wymaganej przepisami prawa
20. sporządzanie sprawozdań do GUS, deklaracji podatkowych do US itp
21. Prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości z Właścicielami, urzędami i podmiotami zewnętrznymi

zarządzanie nieruchomościami

Logo